Mέθοδοι αφύγρανσης

 

       
 
Με εγγύηση αποστέγνωσης
   
   

Ήδη ο όρος αποστέγνωση τοίχου ή αφύγρανση τοίχου θέτει κάθε ειδικό προ ενός δύσκολου προβλήματος.
Προτού γίνει δυνατή η αποστέγνωση τοίχου ή αφύγρανση τοίχου, πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί η μορφή της υγρασίας.
Υπάρχουν τρείς διαφορετικές μορφές υγρασίας.

1. Χημική
Αυτή είναι η φυσική υγρασία του οικοδομικού υλικού. Ο βαθμός υγρασίας εξαρτάται από το περιβάλλον.

2. Φυσική
Εδώ πρόκειται για ύδωρ προσρόφησης. Επίσης υγροσκοπική υγρασία και ύδωρ εφίδρωσης χαρακτηρίζονται με αυτή την έννοια. Και οι δύο μορφές προξενούνται από πολύ υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Στην περίπτωση του ύδατος εφίδρωσης (υγροποιημένοι υδρατμοί)πρόκειται περί υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας του χώρου, λόγω ανεπαρκούς ή λανθασμένου
εξαερισμού. Η υγροσκοπική υγρασία προξενείται μέσω υψηλής περιεκτικότητας άλατος στο οικοδομικό υλικό και υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Και εδώ μπορεί να πρόκειται περί λανθασμένου εξαερισμού.

3. Τριχοειδής
Είναι ανερχόμενη υγρασία. Η εξουδετέρωση αυτής της αιτίας με οικοδομικά μέσα είναι πολύ δύσκολη, όπως περιγράφεται και παρουσιάζεται ακολούθως
.

     
 

Με την εκ των υστέρων τοποθετημένοo οριζόντιο διάφραγμα υπό την μορφή μετάλλου, συνθετικού υλικού, ανταλλαγής υλικού τοίχου ή εγχύσεων, συλλέγεται κάτω από αυτό το ύδωρ. Αποτέλεσμα είναι η εντονότερη διείσδυση του εσωτερικού τείχους (μεσοτοιχία) και των τοιχωμάτων κάτωθι του διαφράγματος. Απρόβλεπτες είναι επίσης και οι συνεπαγόμενες ζημιές κάτωθι του οριζοντίου διαφράγματος. Διότι λόγω της διείσδυσης περαιτέρω υγρασίας και αλάτων συσσωρεύονται υγρασία και άλατα, γεγονός που επιταχύνει την αποσύνθεση του οικοδομικού υλικού κάτωθι του οριζοντίου διαφράγματος.

   
 

Με την εκχωμάτωση εμποδίζεται η υγρασία μόνο από μια πλευρά. Η λειτουργία του τοίχου ως σπόγγου ελκύει, ανάλογα με την εξάτμιση στην επιφάνεια, όλο και πιο πολύ υγρασία από κάτω. Ένας συνδυασμός όμως εκχωμάτωσης και τοποθέτησης ή επισκευής παροχέτευσης με μία ηλεκτρονικοφυσική αποστέγνωση είναι απόλυτα επιθυμητός.

   
 

Με την τοποθέτηση ενός διαφράγματος εκατέρωθεν εγκλείεται το ύδωρ και αναγκάζεται να πορευθεί προς τα πάνω. Το
αποτέλεσμα είναι η διείσδυση σε μη επεξεργασμένες περιοχές. Ένα κάθετο διάφραγμα δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί στους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου. Στην εξωτερική πλευρά θα
πρέπει να αποφευχθεί κατά την διάρκεια αποστέγνωσης. Για την αποστέγνωση είναι όμως μία στεγανοποίηση πολύ ωφέλιμη,επίσης η παροχέτευση.

   

Συμπέρασμα:
Μόνο με στρώματα διαφραγμάτων, εκχωματώσεις, παροχέτευση ή οριζόντια διαφράγματα, δεν λαμβάνει κανείς εγγύηση για ένα στεγνό κτίριο.

Αυτά μπορεί να αποτελούν εν μέρει μεγάλη βοήθεια για την αποστέγνωση και την διατήρηση στεγνού περιβάλλοντος, και συνεπώς μπορούν να ληφθούν υπ’ όψη ως συνοδευτικά μέτρα. Διότι με αυτές τις συμβατικές ενέργειες εμποδίζεται η άνοδος της υγρασίας μόνο για μια μικρή περίοδο και μόνο εκεί που έχουν τοποθετηθεί ή εντειχιστεί εκ των υστέρων στρώματα διαφραγμάτων.

 

Μία καλή επιδιόρθωση δεν είναι αποστέγνωση, όπως και η αποστέγνωση δεν συνεπάγεται επιδιόρθωση.

 

Αμφότερα όμως, και η επιδιόρθωση και η αποστέγνωση πρέπει, υπό τήρηση των κανονισμών, να συνεπάγονται την αναμενόμενη μακρόχρονη προστασία για υγιή διαμονή και διατήρηση της οικοδομικής ύλης. Κάθε ειδικός έχει επίγνωση, ότι η αποστέγνωση μπορεί να διενεργηθεί μόνο μετά από λεπτομερή ανάλυση της υγρασίας. Εδώ εξακριβώνεται περί ποίας μορφής υγρασίας πρόκειται. Κατά ασκούντων πίεση υδάτων ( σπάσιμο σωλήνων, υπόγεια ύδατα, πλάγια ύδατα, σωλήνες καθέτου εκροής) υπάρχουν τα αντίστοιχα οικοδομικά μέτρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN. Κάθε ειδικευμένο συνεργείο μπορεί να τα διενεργήσει. Η υγροσκοπική υγρασία μπορεί να έχει δύο αιτίες. Η μία μπορεί να είναι κακό ή με μεγάλη περιεκτικότητα αλάτων οικοδομικό υλικό, η άλλη ανερχόμενη υγρασία. Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να διενεργηθούν οικοδομικές εργασίες . Στην περίπτωση της ανερχόμενης υγρασίας θα πρέπει να αρχίσει κανείς με την επιδιόρθωση, όταν αυτή θα έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.
Η πιο αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης της ανερχόμενης υγρασίας είναι η ηλεκτρώσμωση. Αυτή χρησιμοποιείται επιτυχώς εδώ και δεκαετίες. Η επίδραση και η λειτουργία της ηλεκτρώσμωσης έχει ήδη αποδειχθεί από πολλούς επώνυμους επιστήμονες. Γι’ αυτό από το 1975 έως σήμερα η μέθοδος αυτή έχει επικρατήσει όλο και πιο πολύ.
Και εδώ έχει ήδη δοκιμασθεί η ηλεκτρονική και παρουσιάστηκε βασιζόμενη στην αρχή της ώσμωσης ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο. Η κατά το έτος 1994/95 αναπτυχθείσα μέθοδος μας λειτουργεί σύμφωνα με αυτή την αρχή και χαρακτηρίζεται από τον καθηγητή του Ινστιτούτου DKS της Δρέσδης κ. Schuffenhauer ως „ηλεκτρώσμωση άνευ ηλεκτροδίων“.

Αυτό σημαίνει για τον εφαρμόζοντα:
Καθόλου οικοδομικές εργασίες, καθόλου μεταφορά ηλεκτραγωγών μέσω των τοίχων, καθόλου χημεία ή καταστροφή της οικοδομικής ύλης και στατικής. Ένα νεόκτιστο κτίριο διαχωρίζεται από το έδαφος μέσω οριζοντίων και καθέτων διαφραγμάτων και διαθέτει λόγω αυτού ένα ιδιοδυναμικό. Αυτό το ιδιοδυναμικό του κτιρίου δημιουργείται και διατηρείται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Κάθε κτίριο έχει κατά κανόνα ενώ θετικό δυναμικό και μία ως προς το δίκτυο προσαρμοσμένη συχνότητα.

   
1. πλαισιωτό θεμέλιο (κατασκευή παλαιού τύπου) με πλίνθινους τοίχους
2. κάθετα και οριζόντια διαφράγματα
3. επί του εδάφους τοποθετημένη πλάκα. Σε παλαιά κτίρια επι το πλείστον μεταγενέστερα τοποθετημένη.
   
 

Με την πάροδο του χρόνου καταστρέφονται λόγω των καιρικών συνθηκών και των αλάτων τόσο τα οριζόντια όσο και τα κάθετα διαφράγματα, και έτσι μπορούν τα άλατα και η υγρασία να ξεκινήσουν την πορεία τους προς τους τοίχους. Η πορεία αυτή ευνοείται και από την ωσμωτική πίεση του εδάφους, καθώς επίσης και από την απορροφητική ικανότητα του οικοδομικού υλικού αυτό μπορεί θεωρητικά να αναπτυχθεί μία απορροφητική ισχύς, ή άλλως υποπίεση μεγέθους –0,9 bar, γεγονός που θα σήμαινε μια στήλη ύδατος ύψους έως 9 μέτρων στο εσωτερικό του τοίχου.

Λόγω της διείσδυσης υδάτων και αλάτων στο τείχος, όπως:
"νιτρικά άλατα, χλωρίδια, θειικά και ανθρακικά άλατα", όπου τα τελευταία είναι μικρότερης σημασίας, καταστρέφεται η οικοδομική ύλη με την πάροδο του
χρόνου. Επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι αυτά τα άλατα έχουν κατά κανόνα αρνητική τάση.

Το αποτέλεσμα είναι η ανύψωση της γραμμής μηδενικού δυναμικού, προκληθείσα από την άμεση επαφή του κτιρίου με το έδαφος και την εισχώρηση των αρνητικά φορτισμένων αλάτων με την υγρασία στο οικοδομικό υλικό. Το στεγνό τοίχωμα παρουσιάζει αρνητική και το υγρό τοίχωμα θετική τάση.
(όπως παρουσιάζεται στην κάτωθι γραφική παράσταση)

   

1. πλαισιωτό θεμέλιο (κατασκευή παλαιού τύπου) με πλίνθινους τοίχους

2. ελαττωματικά κάθετα και οριζόντια διαφράγματα

3. επί του εδάφους τοποθετημένη πλάκα. Σε παλαιά κτίρια επί το πλείστον
μεταγενέστερα τοποθετημένη.

   
Η ικανότητα απορρόφησης, το είδος, η πορώδης κατάσταση και η διάρκεια της άμεσης επαφής με το έδαφος, επηρεάζουν την τριχοειδή πορεία και τον κορεσμό του οικοδομικού υλικού.
Και το ύψος της ανόδου της υγρασίας εξαρτάται από αυτά. Οι απεικονίσεις των επομένων σελίδων το τεκμηριώνουν σαφώς.
   

Φωτογραφία:
Μονή Ζάγρεμπ, με μικτούς τοίχους από φυσική πέτρα, αμμόλιθο και πλίνθους.

Από το επίπεδο εδάφους ως το σημάδι έχει ανέλθει η υγρασία. Ήταν σε ύψος περίπου 4-5 μέτρων. Οι στο εσωτερικό μετρηθείσες τιμές κυμαινόταν μεταξύ 82 και 95 GANN-Digits, σε ύψος περίπου 3 μέτρων.

   
   
   
 

Η συσκευή ελέγχου της τεχνολογίας μας ή και τα όργανα χωρίζονται από το τείχος γαλβανικά. Με την τοποθέτηση μίας ιδίας ράβδου δυναμικού και την δημιουργία τάσης ύψους ± V πάνω σ’ αυτή, ανάλογα με το δυναμικό του κτιρίου. Σαν ετερώνυμο πόλο εκπέμπει η συσκευή ελέγχου μία διαμορφώμενη, ρυθμική και μικτή συχνότητα. Με την τροφοδότηση του τοιχώματος με αυτή την συχνότητα, δημιουργείται ένα ιδιαίτερο ηλεκτρικό κύκλωμα και ηλεκτρική ροή αντιστοίχως, γεγονός που επιφέρει μείωση του δυναμικού.

Με την πτώση της γραμμής μηδενικού δυναμικού αλλάζει το πεδίο τάσης και τα ιόντα αναγκάζονται να αλλάξουν την κατεύθυνση της πορείας τους. Αυτά τα ιόντα οδεύονται τώρα ταχύτατα εκτός αυτού του πεδίου και συμπαρασύρουν μαζί τους άλατα και την περιβάλλουσα υδατόσφαιρα. Ότι εδώ ακολουθείται η οδός της μικρότερης αντίστασης, είναι μία φυσική προϋπόθεση. Έτσι αρχίζει μία
διαγώνια πορεία προς τα κάτω, γεγονός που σημαίνει ταυτόχρονα ότι ένα μεγάλο μέρος της υγρασίας εξέρχεται από την επιφάνεια και εξατμίζεται. Αυτό γίνεται αντιληπτό με αύξηση των εξογκωμάτων και επαύξηση των κηλίδων υγρασίας. Τα συμπαρασυρόμενα άλατα εναποθέτονται εν μέρει στο επίχρισμα (σοβά), έτσι ώστε αυτό, γενομένης της αποστέγνωσης, να πρέπει να ανανεωθεί τουλάχιστον στις προσβληθείσες περιοχές.

   
   
 

* Ιόντα: (αρχ. ελλην., „περιοδεύων“) μονά ή πολλαπλά θετικά (κατιόντα) ή αρνητικά (ανιόντα) φορτισμένα
άτομα ή ομάδες ατόμων (ένα άτομο είναι το μικρότερο μέρος μίας ουσίας)


* Συχνότητα: Αριθμός ταλαντώσεων ανά χρονική μονάδαè 1 Hz = 1 ταλάντωση ανά δευτερόλεπτο. LW = μακρά κύματα 10 έως 300 kHz è 1 kHz = 1000 Hz

 

Διαμόρφωση: Δεν επηρεάζεται το πλάτος του φέροντος κύματος, αλλά η συχνότητα και είναι έτσι λιγότερο ευπρόσβλητη από παρεμβολές.

Πλάτος: Η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας σε μία ταλάντωση

 

Εικόνα 1 εκ της 06.06.1997

Προ της έναρξης της αποστέγνωσης υπήρχαν στη επιφάνεια του τοίχου σαν
αποτέλεσμα της υγρασίας ορατές σκοτεινές κηλίδες.

   
   

Εικόνα 2 εκ της 12.06.1997

Ήδη μετά από έξη μέρες υποχώρησαν ελαφρά οι
κηλίδες υγρασίας στην άνω περιοχή, επαυξήθηκαν όμως φανερά κάτω.

   
   

Εικόνα 3 εκ της 18.06.1998

Εμφανής μείωση της υγρασίας στο κάτω μέρος του τοίχου μετά από
άλλες έξη μέρες. Αυτό επαναλήφθηκε κατά την διάρκεια
της αποστέγνωσης πολλές φορές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 97.

   
   

Εικόνα 4 εκ της 19.09.1997

Ολόκληρη η υγρή περιοχή έγινε μέσα σε τρείς μήνες ουσιαστικά πιο ανοιχτόχρωμη,
γεγονός που υποδεικνύει σαφώς την υποχώρηση.
Αυτό μπόρεσε να τεκμηριωθεί με διαρκείς μετρήσεις της υγρασίας.

   
   

Αποτέλεσμα της διαδικασίας της τεχνολογίας μας είναι η μείωση της υγρασίας του τοίχου και της σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας, επιβεβαιωμένα με στοιχεία μετρήσεων, με συνέπεια ευχάριστο κλίμα σε ολόκληρο το κτίριο. Η μυρωδιά μούχλας σε ολόκληρο το κτίριο, κυρίως όμως στην περιοχή του υπογείου υποχωρεί και εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου εντελώς.

Με συνεχείς μετρήσεις ελέγχου σύμφωνα με την αρχή της αντίστασης, διενεργηθείσες με το όργανο GANN UNI 2, σε σταθερούς και διαρκώς εγκατεστημένους σταθμούς μετρήσεων, παρακολουθούνται και τεκμηριώνονται οι μειώσεις της υγρασίας του κτιρίου.

Με τιμές από 35 έως 65 GANN – Digits, τις οποίες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του κατασκευαστή και περαιτέρω επιστημονικές έρευνες, μπορεί να εκτιμηθεί ο τοίχος, ανάλογα με το οικοδομικό υλικό, ως στεγνός.

Αυτή η διαδικασία μετρήσεων πρέπει, όπως και κάθε άλλο είδος μετρήσεων, να θεωρείται ως σχετική. Εδώ θα πρέπει όμως να παρατηρήσει κανείς ότι οι μετρήσεις διενεργούνται πάντοτε στο ίδιο μέρος και είναι έτσι, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μετρικού οργάνου, τεκμηριωμένες.

Η δική μας αποστεγνωτική μέθοδος δεν είναι επιδιόρθωση, αλλά μόνο μία καθαρή αποστέγνωση τοιχωμάτων σε περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας. Έτσι μπορεί να χρειαστεί ακολούθως η διενέργεια οικοδομικών εργασιών, για να εξουδετερωθούν οι υπάρχουσες ζημιές.

   

Η τεχνολογία μας δεν είναι οριζόντιο και κάθετο διάφραγμα, δύναται όμως υπό ορισμένες προϋποθέσεις να τα αντικαταστήσει.

   
   
   

Η πορεία της υποχώρησης γίνεται σε ευθεία και διαγώνια κατεύθυνση. Κατά την διάρκειά της αναζητεί το ύδωρ τον συντομότερο δρόμο προς τα έξω. Σχεδόν δύο τρίτα όλης της υγρασίας του τοίχου εξατμίζεται και το υπόλοιπο επανεισχωρεί στο έδαφος. Σε ισχυρό τοίχωμα συλλέγεται στην επιφάνεια περισσότερο ύδωρ, απ’ ότι μπορεί να εξατμιστεί. Γι’ αυτό θα παρατηρείται σε αυτούς τους τοίχους στους πρώτους μήνες μικρή υποχώρηση. Σε μεγάλο βαθμό μετρείται μάλιστα αύξηση της υγρασίας, ή υπάρχουν διαρκείς μεταβολές των τιμών μετρήσεων. Καλός και σωστός εξαερισμός επιταχύνει την εξάτμιση και συνεπώς την αποστέγνωση του τοίχου. Μπορεί να προϋποθέσει κανείς ότι οι υποχωρήσεις θα σταθεροποιηθούν μετά από τρείς μήνες. Εν μέρει εξαπλωμένα εξογκώματα τεκμηριώνουν την ροή του ύδατος και την εξάτμιση. Και στα εξογκώματα θα επέλθει μετά από τρείς περίπου μήνες υποχώρηση. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί με επαναλαμβανόμενη απόξυση των εξογκωμάτων. Σε ισχυρούς τοίχους συνιστούνται μετρήσεις σε βάθος περίπου στο κέντρο του τοίχου, διότι έτσι μπορεί καλύτερα να εξακριβωθεί, ποιά υποχώρηση υπάρχει πραγματικά. Οι τοποθετούμενοι ράβδοι μέτρησης μετρούν σε βάθους τοίχου το ανώτερο περίπου 100 χιλ., δηλαδή ακριβώς στο σημείο όπου συγκεντρώνεται το περισσότερο εξερχόμενο ύδωρ.

   
   
   

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα:

 • Δεν δημιουργούνται ζημιές στα κτίρια

 • Φιλική προς το περιβάλλον αποστέγνωση χωρίς χημεία και οικοδομικές εργασίες

 • Μόνιμη αποστέγνωση ολοκλήρου του κτιρίου

 • Περιορίζει τα απαραίτητα έξοδα επιδιόρθωσης

 • Διατηρητέα κτίρια διατηρούν την μορφή, την ύλη και την κατασκευή τους

 • Έως και 52 % των εξόδων θέρμανσης μπορούν να εξοικονομηθούν με στεγνούς τοίχους

 • Προστατευμένη διαδικασία DBGM - G 295 04 588.4

 • D – Δήλωση ευρεσιτεχνίας:
  19800595.4/..596.2/..597.0/..598.9

 • Ευρώπη – Αρ. δήλωσης ευρεσιτεχνίας: 96103451.9

 • Ελέγχθηκε κατά ⊂∈

Οι παροχές μας :

 • Ανάλυση της υγρασίας

 • Πρωτόκολλο μέτρησης της υγρασίας τοίχου

 • Εγγύηση αποστέγνωσης

 • Εμπεριστατωμένες συμβουλές

 • Η συναρμολόγηση και δύο συμπληρωματικές μετρήσεις συμπεριλαμβάνονται στην τιμή

 • Άκρως συμφέρουσα τιμή

   
   

προσφέρει βοήθεια διότι:

   

1. Οι υγροί τοίχοι προξενούν ασθένειες

2. Ετησίως πεθαίνουν λόγω μυκητιάσεων περισσότεροι άνθρωποι απ’ ότι στην οδική κυκλοφορία.

3. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν παιδιά και άτομα προχωρημένης ηλικίας

4. Οι μυκητιάσεις γίνονται συνήθως αργά αντιληπτές

   
 

Εξάπλωση μυκήτων σε χώρους διαμονής

   
   

Συσκευή ελέγχου BTK

   
   
 
 

Πλαίσιο:

  τριμερές από συνθετικό

 

Υλικό:

  PC

 

Διαστάσεις:

  Π x Υ x Β = 480 x 120 x 120mm

 

Βάρος:

  2,8 kg

 

Ηλεκτρική σύνδεση:

  ελεύθερη δυναμικού 230V 50/60Hz

 

Συνεχής τάση εν λειτουργία:

  18 / 12 / 5V  

Κατανάλωση:

  0,59 W/h

 

H:

  30.6667mA/cm

 

Συχνότητα:

  50 / 100 / 500 Hz / 130 bis 141 kHz – ημιτονοειδής ρυθμική /διαμορφωμένη

 

Ισχύς:

  10 εώς 24 m Watt στον τύπο: ME – 9501 έως 9510-S

 

Δυναμικό:

  μόνο στην ιδία εξίσωση δυναμικού (ράβδος γείωσης)
   Μεγίστη τιμή: + 250mV

 

Χαρακτηρισμός:

  Διανομέας εξίσωση δυναμικού μόνο για αποστέγνωση τοίχου)

 

Αγωγός:

  ελάχ. 4 mm2 / τύπος: NYM J 1 x 4 και NYM J 1 x 6

 

Θερμοκρασία χώρου:

  C

 

Σχετ. υγρασία αέρος:

  %

 

Ώρες λειτουργίας:

  0,0 έως το ανώτερο 99999,9

 

Κατασκευαστής:

  BTK Bautrockenlegung